Skip to toolbar

วันที่ 133
หลักธรรมความคิด:
2. ให้พัฒนาปัญญาทางธรรม คือ ต้องคิดให้ทันให้ได้ว่า ความโกรธที่ครอบงำเราอยู่นั้น ไม่ดีสำหรับตัวเราเอง และ เราต้องรีบกำจัดออกไปให้เร็วที่สุด ผู้ที่มีปัญญาทางธรรมมากก็จะรู้ถึงข้อนี้ดี และจะไม่ยอมให้ตนเองมีความโกรธครอบงำหรือแม้แต่เจือปนอยู่เลย แต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาทางธรรมน้อย ก็จะมองข้อนี้ไม่ออก และไม่รู้ว่าความโกรธจะทำลายตัวผู้โกรธเสียเอง จึงไม่ระมัดระวังและควบคุมตัวเอง ซึ่งโดยเบื้องต้นผู้โกรธอาจต้องการระบายอารมณ์โกรธของตนเพื่อต้องการให้ผู้อื่นกระทบกระเทือนก็ตาม แต่ในความเป็นจริง ผู้โกรธกำลังทำลายตัวเองอย่างมหันต์ ดังนั้น ผู้ที่คิดโกรธจึงต้องพัฒนาปัญญาทางธรรม ให้สามารถควบคุมและกำจัดความโกรธออกไปจากตัวให้ได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นความเคยชิน
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *