Skip to toolbar

วันที่ 132
หลักธรรมความคิด:
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดโกรธ โมโหผู้อื่น:
ผู้ที่มีความโกรธ ความโมโห ต่อผู้อื่น จัดได้ว่าเป็นผู้ที่ขาดสติและปัญญาทางธรรม การแก้ไข คือ
1. ให้ฝึกการมีสติทางธรรม คือ ให้ระลึกรู้อารมณ์ความโกรธ ความโมโห ของตัวเองให้ทันเหตุการณ์ทันท่วงที ซึ่งเรียกว่า การมีสติทางธรรม คือ รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง ดังนั้น ทุกครั้งที่เราโกรธ เราต้องมีสติทางธรรม ในการให้รู้เห็นและมองตัวเองออกให้ได้ว่า เรากำลังโกรธอยู่ และในการระงับความโกรธ เราต้องพัฒนาสติทางธรรม เพื่อให้เรารู้เห็นความโกรธของตัวเอง ขณะที่เรามีความโกรธอยู่ให้ได้ ซึ่งเราสามารถพัฒนาสติทางธรรมได้ ด้วยการฝึกให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับความรู้สึกของตัวเองอยู่เป็นประจำและต่อเนื่องไม่ขาดสายจนเป็นความเคยชิน ทำให้เรามองเห็นอารมณ์โกรธของตัวเองทุกขณะที่เราเกิด การฝึกสมาธิจดจ่อกับอารมณ์ของเรานั้น เราอาจทำโดยดูเหตุการณ์จากมุมมองของตัวเองซึ่งจากภายในมองออกสู่ภายนอก หรือเราอาจดูเหตุการณ์จากมุมมองภายนอกมองสู่่ภายใน คือ เหมือนเราออกไปเป็นอีกคนหนึ่ง ที่กำลังมองเห็นอีกบุคคลหนึ่ง คือเรา ที่กำลังถูกความโกรธครอบงำอยู่
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *