Skip to toolbar

คำสอน:

“ไม่ว่าเราจะ ทำอะไร ไปที่ไหน อยู่กับใคร เป็นอย่างไร หรือ มีเท่าไร ไม่สำคัญ
เพราะสิ่งสำคัญ คือ เราจะยังคงรักษาความสุขภายในจิตใจของเรา ไว้ได้ตลอดเวลาหรือไม่”

เพราะฉะนั้น จงอย่าปล่อยให้…
สภาวะแวดล้อม สถานที่ ผู้คน ความเป็นอยู่ หรือ ความมั่งมี
เป็นเครื่องกำหนดความสุขของเรา

เพราะ ความสุขของเรานั้น เราสามารถบันดาล ให้เกิดขึ้นได้ ภายในจิตใจของเรา นั่นเอง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *