Skip to toolbar

๕.ความรู้…..
“สิ่งใดที่เรียกว่าความรู้ สิ่งนั้นต้องเป็น สิ่งที่ดี สิ่งที่จริง สิ่งที่ถูก สิ่งที่แน่นอน สิ่งที่ก่อประโยชน์”
“ความรู้จริง คือ ความรู้ ที่ดี ที่จริง ที่ถูก ที่แน่นอน ที่ก่อประโยชน์”
“ผู้ที่มีความรู้จริง คือ ผู้ที่มีความรู้ ที่ดี ที่จริง ที่ถูก ที่แน่นอน ที่ก่อประโยชน์”
ฉะนั้น การที่เราจะรับสิ่งใดมาเป็นความรู้ของเรา เราต้องมั่นใจว่า สิ่งที่เรารับมานั้น เป็นสิ่ง ที่ดี ที่จริง ที่ถูก ที่แน่นอน ที่ก่อประโยชน์ เราจึงจะสามารถเรียกตัวเองได้ว่า ‘เป็นผู้มีความรู้จริง’ หรือ ‘ผู้รู้จริง’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *