Skip to toolbar

วันที่ 127
หลักธรรมความคิด: (ต่อจากวันที่ 126)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดหงุดหงิดรำคาญผู้อื่น: ให้เราคิดและมองผู้อื่นตามความเป็นจริงใหม่ให้ออกว่า ในความเป็นจริงหรือปัญหาจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร ซึ่งความจริงจะเป็นได้ใน 2 กรณี คือ
1. เขาเป็นฝ่ายมีปัญหา ในสายตาเรา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เราจะอยู่ในสถานะที่เหนือเขา ที่เราสามารถตอบโต้บอกกล่าวกับเขาได้โดยง่าย
2. เราเป็นฝ่ายมีปัญหา ในสายตาเขา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เราจะอยู่ในสถานะที่เป็นรองเขา โดยที่่เราไม่อาจตอบโต้บอกกล่าวเขากลับไปได้โดยง่าย
หากเป็นในกรณีแรก ที่เขาเป็นฝ่ายมีปัญหา ให้เราคิดใหม่ดังนี้ เช่นว่า…..
– เขาไม่ได้ตั้งใจ เขาไม่ได้มีเจตนา ที่จะแกล้ง ทำร้าย หรือทำให้เราเสียหาย
– เขาทำไปเพราะมันเป็นนิสัย ความเคยชินของเขา
– เขาทำไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเอง
– เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดี เขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไร
– เขาไม่รู้ว่าเราไม่ชอบ เราไม่ถูกใจพอใจ
– เขาไม่รู้ว่าคนอื่นไม่ชอบ ในสิ่งที่เขาทำ
– เขาไม่รู้ว่าในสายตาคนอื่นมองเขาอย่างไร เขาไม่รู้ว่าคนอื่นดูถูกดูแคลนเขาอย่างไร
– หากเขารู้ว่าเราไม่ชอบ หรือไม่ถูกใจเรา เขาคงไม่ทำ
– เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีต่อคนอื่น
– เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีต่อเขา
– หากเขารู้ว่ามันไม่ดี หรือรู้ว่าคนอื่นมองเขาไม่ดี เขาคงไม่ทำ
– แต่ที่เขาทำ ก็เพราะเขาไม่รู้
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *