Skip to toolbar

๔.ความรู้เพื่อประโยชน์ 3 อย่าง ที่เราจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้…..
1. ความรู้ที่ใช้ในการรักษาปกป้องคุ้มครองตน ให้รอดพ้นจากความลำบากยากจน ทางชีวิตความเป็นอยู่ คือ ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพการงานในการเลี้ยงชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความรู้ในการรักษาปกป้องคุ้มครองตน ให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทางร่างกาย คือ ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และมีอายุยืนยาว
3. ความรู้ในการรักษาปกป้องคุ้มครองตน ให้รอดพ้นจากความทุกข์ใด ๆ ทางจิตใจ คือ ความรู้เรื่องสัจธรรมความจริง ที่เป็นหนทางสู่ความสุขความเจริญ อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *