Skip to toolbar

วันที่ 126
หลักธรรมความคิด: (ต่อจากวันที่ 125)
1. คิดหงุดหงิด รำคาญ ต่อผู้อื่น
ความคิดของเราต่อผู้นั้น: เช่น ผู้นั้นมาก่อกวนเรา มาจุกจิกเรา สร้างปัญหาให้เรา พูดจาไม่รู้เรื่อง ทำอะไรไม่รู้เรื่อง พูดจาไม่คิด ทำอะไรไม่คิด เข้าใจอะไรยาก บอกกี่ครั้งก็ไม่เคยฟัง บอกหลายครั้งแล้วก็ยังไม่เข้าใจ สอนกี่ครั้งแล้วก็ยังทำเหมือนเดิม พูดอะไรน่ารำคาญ ทำอะไรน่ารำคาญ พูดอะไรน่าเบื่อ ทำอะไรน่าเบื่อ ฯลฯ
ความรู้สึกของเราต่อผู้นั้น: เช่น หงุดหงิดเขา รำคาญเขา ไม่ชอบใจเขา ไม่พอใจเขา เบื่อหน่ายเขา เอือมระอาเขา ฯลฯ
อคติของเราต่อผู้นั้น: เช่น มองว่าผู้นั้นเป็นคน ชอบก่อกวน ชอบทำตัวจุกจิกจู้จี้ ชอบมีปัญหา ชอบสร้างปัญหา ชอบหาเรื่อง เป็นคนไม่ฉลาด เป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่อง เป็นคนเข้าใจยาก ฯลฯ
นิสัยของเรา: ขี้หงุดหงิด ขี้รำคาญ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *