Skip to toolbar

๒. อริยศาสตร์ คือ…..

ความรู้อันประเสริฐ ที่เราจำเป็นต้องรู้ และพยายามนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการทำชีวิตของเรา ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ให้ดีที่สุด.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *