Skip to toolbar

วันที่ 120
หลักธรรมความคิด:
การทำความชั่ว หรือ การทำความไม่ดี ต่าง ๆ ของเรา ที่ก่อให้เกิดโทษภัยแก่ผู้อื่นนั้น อาจมีความเป็นมาและความเป็นไปในหลายลักษณะ ดังนี้ เช่น
1. การให้โทษของเราแก่ผู้อื่น อาจเป็นโดยเรามีเจตนาความตั้งใจ หรือไม่ได้มีเจตนา ให้เกิด
2. การให้โทษของเรา อาจส่งผลกระทบกับผู้อื่นในทันที หรือในภายหลัง
3. การให้โทษของเรา อาจเป็นโดยที่เรารู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ว่าสิ่งที่เราทำมีผลกระทบกับผู้อื่น
4. การให้โทษของเราแก่ผู้อื่น อาจเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือไม่สามารถคาดการณ์่ได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้อื่น
5. การให้โทษแก่ผู้อื่น เราอาจเกิดการสำนึกได้ในภายหลัง หรือเราสำนึกไม่ได้
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *