Skip to toolbar

วันที่ 115
หลักธรรมความคิด:
27. ให้ความห่วงใย
ให้ความห่วงใยแก่ผู้อื่น เป็นการให้ความรู้สึกที่ดีของเราอีกอย่างหนึ่ง คือ ความใส่ใจ ความมีน้ำใจ เป็นห่วงเป็นใย เอื้ออาทร ระลึกนึกถึงผู้อื่น เพื่อให้บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วย รู้สึกดี มีกำลังใจ และมีความสุข
28. ให้บุญ
ให้บุญแก่ผู้อื่น คือ การแผ่ความดีหรือบุญกุศลของเราให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้ผู้นั้นได้รับความบุญกุศลร่วมกันกับเรา ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานรำลึกนึกถึงคุณงามความดีและบุญกุศลที่เราได้ทำไว้ และแผ่บุญหรือความสุขจากการนึกถึงบุญนี้ไปยังผู้รับ ให้ผู้รับได้รับผลบุญกับเราด้วย
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *