Skip to toolbar

วันที่ 113
หลักธรรมความคิด:
25. ให้การอุปการะดูแล
ให้การอุปการะดูแล แก่บุคคลที่ขาดผู้ดูแล หรือแก่บุคคลที่ไร้ที่พักพิงพึ่งพิง การอุปการะดูแลอาจเป็นในระยะสั้นหรือในระยะยาว โดยบุคคลที่เรารับอาสาหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูอาจเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ที่ด้อยโอกาส ที่เป็นผู้พิการ หรือคนชรา ฯลฯ ซึ่งการให้อุปการคุณอาจทำได้หลายทาง เช่น ออกทุนทรัพย์ ให้ที่อยู่ที่อาศัย ให้อาหารการกิน หรือให้การดูแลเลี้ยงดู โดยการอุปการะดูแลของเราแก่ผู้อื่นต้องเป็นไปด้วยความยินดีเต็มใจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่เราให้การอุปการะดูแล เพื่อให้เขาได้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *