Skip to toolbar

วันที่ 112
หลักธรรมความคิด:
24. ให้ความร่วมมือ
ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ตามบทบาทหน้าที่ของเรา ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันองค์กร ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ สังคมในครอบครัว สังคมในสถาบันการศึกษา สังคมในองค์กรการทำงาน สังคมท้องถิ่น สังคมภูมิภาค สังคมประเทศ ตลอดจนสังคมโลก เพื่อให้ประโยชน์ของเราร่วมกันกับผู้อื่น ด้านการสนับสนุนเพื่อส่วนรวม อาทิ เช่น ด้านการออกกำลังแรงกาย การออกกำลังทุนทรัพย์ การออกกำลังความคิด ฯลฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ส่วนรวม เพื่อแสดงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนรวม เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนส่วนรวม ฯลฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้ออำนวยให้กิจการงานของส่วนรวม ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เกิดการพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *