Skip to toolbar

วันที่ 111
หลักธรรมความคิด:
23. ให้ความภูมิใจ
ให้ความภูมิใจแก่ผู้อื่น เมื่อเรากระทำการใดแล้วเกิดผลดีหรือผลสำเร็จ แล้วเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเองตามมา เราจงลดทอนความภูมิใจของเราลงมา และแบ่งปันความภูมิใจของเรานี้ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีอุปการคุณแก่เรา หรือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับเรา การให้ความภูมิใจของเราแก่ผู้อื่นนั้น เป็นการให้จากจิตใจที่มีการละวาง เสียสละจากความทนงในตัวตน อันเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา และความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ ซึ่งหากผู้รับสามารถสัมผัสคุณธรรมในข้อนี้ได้ ผู้รับก็จะเข้าถึงความอ่อนโยนของจิตใจที่มีความเสียสละของผู้ให้ เกิดคุณค่าทางจิตใจต่อผู้รับ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *