Skip to toolbar

วันที่ 106
หลักธรรมความคิด:
18. ให้ปัญญา
ให้ปัญญาแก่ผู้อื่น การให้ปัญญาอาจดูเหมือนกับการให้แนวทาง แต่การให้แนวทางอาจเป็นการชี้แนะถึงทางออกของปัญหาในเรื่องทั่ว ๆ ไป และอาจเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่หมดจดหรือที่ไม่ใช่ต้นเหตุ แต่่การให้ปัญญา คือ การให้ปัญญาทางธรรม อันหมายถึง การรู้จักรักษาตัวให้พ้นจากภัยอันตราย ปลอดภัยจากความทุกข์ และมีแต่ความสุข ด้วยการเข้าใจและศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องเหตุและผลของกฎแห่งกรรม พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นตั้งใจมี่จะปฏิบัติตามคำสอน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต คือ ความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ตามลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติ อันมี ทาน ศีล สมาธิ และ ปัญญาในขั้นสูงสุด การให้ปัญญากับผู้อื่นเป็นการให้ที่ประเสริฐและสูงค่า เพราะเราช่วยให้ผู้รับนำไปปฏิบัติ สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของความทุกข์ เป็นการตัดต้นตอของปัญหาอย่างถาวร สามารถช่วยผู้นั้นให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแท้จริง
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *