Skip to toolbar

วันที่ 105
หลักธรรมความคิด:
17. ให้สติ
ให้สติแก่ผู้อื่น ความหมายของสติในที่นี้ คือ สติทางธรรม อันหมายถึง การรู้จักผิดชอบชั่วดี รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดควร รู้ว่าสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดไม่ควร และรู้จักยับยั้งชั่งใจตนเองในการทำสิ่งไม่ดีไม่ควร ผู้ที่ขาดสติอาจเป็นคนมักโกรธ ที่มีนิสัยใจร้อนหุนหันพลันแล่น ชอบแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้อื่น หรือเป็นผู้ที่มีจิตใจแค้นเคืองอาฆาต ชอบแก้ไขปัญหาด้วยการแก้แค้นล้างแค้นทำคืนผู้อื่น หรืออาจเป็นผู้ที่มีนิสัยขี้น้อยใจ ชอบแก้ไขปัญหาด้วยการประชดชีวิตคิดสั้นทำร้ายตนเอง เหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งหากผู้ใดขาดสติขาดการยั้งคิดไตร่ตรองการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ผู้นั้นสามารถให้โทษและทำร้ายผู้อื่นและตัวเองได้ ดังนั้น หากเราสามารถเป็นสติเตือนใจให้กับผู้ที่ขาดสติได้ ด้วยการบอก สอน ชี้แนะ ให้บุคคลนั้นได้รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดควร จนเขาสามารถละวางจากการทำสิ่งที่ไม่ดี และหันกลับมาทำดีได้ ถือว่าเราเป็นผู้ที่ได้ให้คุณประโยชน์ ทั้งกับตัวบุคคลนั้น ๆ และกับผู้อื่นที่เขาเกี่ยวข้องด้วย ได้อย่างมากมาย
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *