Skip to toolbar

วันที่ 104
หลักธรรมความคิด:
16. ให้แนวทาง
ให้แนวทางแก่ผู้อื่น ให้คำแนะนำปรึกษากับผู้อื่นเพื่อใช้ในการแก้ไขและพัฒนาตนเอง การให้แนวทางมีหลายอย่าง อาทิ การให้แนวทางในการทำงาน การเรียน การดำเนินชีวิต การจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์และการเกี่ยวข้องกับผู้อื่น การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาตนเอง ฯลฯ ในการให้แนวทางนั้น เราจะต้องมั่นใจว่าเป็นแนวทางที่ดีและถูกต้อง ซึ่งเมื่อผู้รับนำไปปฏิบัติแล้วจะไม่ทำให้เกิดการเสียหายต่อผู้รับหรือเกิดผลกระทบต่อผู้อื่น และเราต้องมั่นใจว่าผู้รับเข้าใจในสิ่งที่เราแนะนำจริง ๆ และหากเรารู้ไม่จริงหรือไม่มั่นใจในเรื่องใดจริง เราไม่สมควรให้คำชี้แนะแก่ผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะแทนที่จะเกิดประโยชน์ กลับทำให้เกิดโทษและเป็นอันตรายต่อผู้รับได้ แนวทางที่ดีและถูกต้อง จะต้องเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้รับ เมื่อนำคำแนะนำไปปฏิบัติ จะมีแต่การพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นเท่านั้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *