Skip to toolbar

วันที่ 96
หลักธรรมความคิด:
6. ให้ข้อมูลความรู้
ให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นจริงและถูกต้อง ที่ทำให้ผู้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกระทำการต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้รับได้มีมุมมองทัศนคติที่กว้างขวางลึกซึ้งและถูกต้องแม่นยำ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตนเองของผู้รับ
7. ให้โอกาส
ให้โอกาสแก่ผู้อื่น ที่ทำให้ผู้อื่นได้เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 สิ่ง คือ เวลา และ ปัญญา
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *