Skip to toolbar

วันที่ 94
หลักธรรมความคิด:

การให้ประโยชน์กับผู้อื่น มีมากมายหลายอย่าง เช่น

1. ให้วัตถุสิ่งของ
ให้สิ่งของเครื่องใช้อันเกิดประโยชน์ต่อผู้รับ เพื่อส่งเสริมด้านชีวิตความเป็นอยู่หรือทำให้ผู้รับเกิดความสุขใจ แต่สิ่งของที่ให้ต้องไม่เป็นสิ่งให้โทษหรือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับ ทั้งในระยะสั้นหรือในระยะยาว

2. ให้อาหารการกิน
ให้อาหารเครื่องดื่มที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของผู้รับ แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งให้โทษ เช่น ของมึนเมาหรืออาหารทำลายสุขภาพ ที่จะทำให้ผู้รับเกิดการเจ็บป่วยหรือสูญเสียสุขภาพที่ดี

3. ให้เงิน
ให้เงินเพื่อให้ผู้รับนำไปใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของหรือให้ต่อแก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับในการพัฒนาตนเองหรือช่วยเหลือผู้อื่นต่อ แต่ต้องมั่นใจว่าผู้รับจะนำเงินไปใช้จ่ายอย่างถูกทางหรือใช้จ่ายถูกต้องตามจุดประสงค์ร่วมกันกับผู้ให้ เพราะอาจทำให้เกิดโทษ หรือเป็นการปลูกฝังนิสัยหรือสิ่งที่ไม่ดีในตัวผู้รับ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *