Skip to toolbar

วันที่ 100
หลักธรรมความคิด:
12. ให้กำลังใจ
ให้กำลังใจแก่บุคคลอื่น ทางคำพูดหรือการกระทำด้วยความจริงใจ ให้บุคคลนั้นได้รับกำลังใจ สามารถละวางจากความทุกข์ในอดีต และหันมาแก้ไขปรับปรุงตนเองเพื่อทำให้อนาคตดีขึ้น ด้วยการทำความดีแทน
คำพูดที่พูดต้องเป็นคำพูดที่จริง ไม่เป็นคำโกหกหรือการบิดเบือนจากความเป็นจริง ที่อาจทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ดีแต่เป็นแค่ชั่วคราว และเมื่อผู้นั้นมารับรู้ความจริงในภายหลัง ก็อาจจะเกิดการเสียความรู้สึกที่ดีไป นับว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอย่างมาก ดังนั้น เราต้องพูดให้ผู้ฟังรู้เห็นถึงความเป็นจริง ให้เขายอมรับความจริง และให้เขาสามารถปล่อยวางกับความทุกข์ใจในความจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เขาได้มีความสุขจากการได้ปล่อยวางในสิ่งที่ผ่านไป พร้อมที่จะมองไปข้างหน้า และคิดแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นแทน
คำพูดที่พูดต้องเป็นคำพูดที่ดี ไม่เป็นคำพูดที่เสริมอคติ แต่ต้องเป็นคำพูดที่ทำให้บุคคลนั้นเกิดการละจากทิฐิหรืออคติ เช่น หากบุคคลนั้นมีความขัดแย้งกับอีกบุคคลหนึ่ง ต้องพิจารณาอย่างแยบคายว่าใครผิดใครถูก ไม่เข้าข้างผู้ฟัง ทำให้เกิดอคติกับอีกฝ่ายตรงข้ามเพิ่มขึ้น แต่พูดให้ผู้ฟังเข้าใจในความเป็นจริงและเข้าใจในความแตกต่างในธรรมชาติของคน โดยไม่เกิดการเพ่งโทษหรือเกิดความโกรธเกลียดต่ออีกบุคคลหนึ่ง แต่เกิดความสุขในการได้ปล่อยวางจากผู้อื่น และกลับมาคิดแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแทน
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *