Skip to toolbar

วันที่ 91
หลักธรรมความคิด:

เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความดีนั้น อาจแยกประเภทออกมาเป็นลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ กัน จากนี้เราจะมากล่าวถึงการทำความดีโดยรวมว่า เราสามารถทำความดีได้อย่างไรบ้าง

แต่ก่อนที่เราจะกล่าวถึงการทำความดีในโอกาสต่อไป ขอให้เราลองมาสำรวจความศรัทธาของเราต่อหลักธรรมคำสอน และดูว่า

ในขณะนี้ความศรัทธาของเรายังอยู่ครบถ้วนหรือเสื่อมคลายหายไปหรือไม่?

และเรายังมีความมั่นใจและยังหนักแน่นมั่นคงอย่างไม่มีความสงสัยลังเลในข้อธรรมะที่ว่า “ทำดีได้ดี” หรือไม่?

แล้วเราจึงค่อยเดินทางกันต่อ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *