Skip to toolbar

วันที่ 90
หลักธรรมความคิด:

และเราอาจแยกประเภทของการทำความดี ซึ่งอาจคล้ายความดีใน 2 รูปแบบที่กล่าวมา คือ ความดีทางรูปธรรม และ ความดีทางนามธรรม แต่การแยกประเภทในรูปแบบนี้จะเป็นการแยกแยะให้มองเห็นชัดเจนถึงประโยชน์คุณค่าของผู้รับตามหลักธรรมคำสอน ดังนี้

การทำความดี ในการ 2 ทาง คือ

1. การทำความดีด้วยการให้ประโยชน์ทางโลก ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ทางทรัพย์สินเงินทอง หรือวัตถุสิ่งของ ที่เป็นของนอกกาย เพื่อการเลี้ยงดูชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ๆ ให้ดีขึ้น โดยที่บุคคลที่เป็นผู้รับนั้นไม่สามารถเอาประโยชน์ที่ได้รับนี้ติดตัวไปเมื่อชีวิตต้องดับสูญจากโลกนี้เลย

2. การทำความดีด้วยการให้ประโยชน์ทางธรรม ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ทางความคิดสติปัญญา อันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจและติดอยู่กับตัวตน การให้ความคิดสติปัญญาแก่บุคคลหนึ่ง เป็นการช่วยทำให้บุคคลนั้น ๆ เกิดการพัฒนานิสัยจิตใจและตัวตนของตนเอง โดยที่บุคคลนั้นจะได้นำความคิดสติปัญญาที่ได้รับไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งในด้านความคิด วาจาคำพูด พฤติกรรมการกระทำ ให้ตนเองเป็นคนดีขึ้น และเมื่อบุคคลนั้นมีอันต้องละลาจากโลกนี้เมื่อตายไป ก็สามารถนำเอาประโยชน์ที่ได้รับนั้นติดตัวไป ข้ามภพข้ามชาติ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *