Skip to toolbar

วันที่ 75
การคิด:

และในการสร้างศรัทธาของเราให้เพิ่มขึ้น ก็มีหลายวิธี แต่เราต้องใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์และมองเห็นด้วย เช่น ขอให้เราลองมาใช้ปัญญาคิดตรองดูว่า ผู้ที่บอกให้เราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ จะได้อะไร? พูดเพื่ออะไร? และมีผลประโยชน์อะไร? และขอให้เราทบทวนดูไปมา จนเกิดปัญญาในการมองเห็น และนำไปสู่การมีศรัทธาที่มากขึ้น

และเมื่อเรามีความศรัทธา เชื่อคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้อย่างเต็มที่ เราก็จะกลัวการทำความที่ไม่ดี เพราะเรารู้อย่างแน่ชัดว่า การทำความไม่ดี มีผลที่ไม่ดีรอเราอยู่ ในขณะเดียวกัน เราก็อยากจะทำแต่ความดี มุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดี และหนักแน่นในการทำความดี และไม่ยอมคลาดเคลื่อนจากการทำความดี เพราะเรารู้ชัดว่า ความดีของเราต้องส่งผล ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่เร็วก็ช้า อย่างแน่นอน
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *