Skip to toolbar

วันที่ 71
การคิด:

ในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักของเหตุและผลที่ว่า
“แต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีต้นเหตุที่มาของการเกิดขึ้นทั้งสิ้น” และ
“แต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อความเป็นไปของอีกสิ่งหนึ่งเสมอ”

การเรียนรู้ของเราเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นจริงนั้น อาจเป็นการเรียนรู้ผ่านผู้อื่นที่เราคิดวิเคราะห์ตาม จึงเชื่อว่าสิ่งนั้นจริง หรือเราอาจสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง และคิดวิเคราะห์ตามหลักการและเหตุผล แล้วจึงเข้าใจด้วยตัวเองว่าสิ่งนั้นจริง ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี้ ที่ทั้งอาจผ่านผู้อื่นหรือด้วยตนเองก็ตาม เป็นการเรียนรู้ที่เราใช้หลักการของเหตุและผล ที่สามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเรา ผ่านการสังเกตุ ได้ดู ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รู้รส และได้รู้สึกสัมผัส ผนวกรวมกันเป็นการคิดวิเคราะห์โดยสมอง ที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้โดยตรงและชัดเจน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีหลักการของเหตุและผล ที่สามารถรับรู้สัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้สามารถอธิบายสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจและเป็นที่ยอมรับได้ และหากมีการถกเถียงโต้แย้งกัน ก็ยังจะสามารถพิสูจน์หาข้อสรุปโดยอาศัยหลักการทดลองหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

แต่การเรียนรู้และการเข้าใจกฎธรรมชาติเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่สามารถให้เหตุผล หรือใช้หลักการเชิงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสมัยได้ เพราะเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ ซับซ้อนเกินกว่าที่ความคิดและความเข้าใจของมนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ เพราะมนุษย์ถูกจำกัด ด้วยการมีเพียงประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่รับข้อมูลและส่งข้อมูลที่จำกัดนี้ ป้อนสู่สมองให้คิดวิเคราะห์ตามข้อมูลที่มีเท่านั้น และอีกทั้งสมองของมนุษย์ก็มีขีดจำกัด ในการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองโดยลำพังด้วย จึงไม่สามารถคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกได้เลย หรือแม้แต่อาจไม่เคยนึกคิดเสียด้วยซ้ำไปว่า จะมีเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้แอบแฝงและถูกบดบังอยู่ในโลกของความเป็นจริงใกล้ตัวเรา ดังนั้น วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน จึงยังคงห่างไกลอย่างมากมายจากความรู้และการศึกษาในเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ และวันนี้เราจึงยังไม่มีเครื่องมือใด ๆหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถใช้พิสูจน์ในเรื่องนี้ได้เลย

จึงทำให้หลักของธรรมชาติเรื่องกฎแห่งกรรม ยังคงเป็นนามธรรมที่เลื่อนลอย และยังคงเป็นปริศนา ที่ต้องรอคอยการคิดค้นของมนุษย์ ในการพิสูจน์ให้ได้เสียก่อน จึงจะเกิดความเชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่จริง

แต่สำหรับวันนี้นั้น เรื่องของกฎแห่งกรรม ที่เป็นเรื่องความจริงแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ที่มนุษย์ทุกชีวิตจำเป็นต้องรู้ในการเกิดมาและอยู่อาศัยในโลกใบนี้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายและหลากหลาย ได้ถูกปล่อยปละละเลยและถูกมองข้ามไป อย่างเป็นที่น่าเสียดายที่สุด
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *