Skip to toolbar

วันที่ 67
การคิด:

คำขยายความเรื่องกฎของธรรมชาติ หรือ กฎแห่งกรรม:

ขอให้เราลองมาทำความเข้าใจประโยคต่าง ๆ กัน เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเหล่านี้ดู…..

 • “กรรม หมายถึง ผลของการกระทำ”
  • “กรรมเป็นผลที่มีเหตุมาจากการกระทำ”
  • “การกระทำ = เหตุ” และ “กรรม = ผล”
  • “กฎแห่งกรรม = กฎของการมีเหตุและมีผล”
  • “เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล (ตามมา)”
  • “เมื่อมีผล ก็ต้องมีเหตุ (ที่ทำให้เกิด)”
  • “เมื่อมีสิ่งหนึ่ง จะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งตามมา”
  • “เมื่อเกิดสิ่งหนึ่ง ก็จะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น”
  • “เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้น จะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น”
  • “เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้น จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดขึ้น”
  • “เมื่อมีสิ่งหนึ่ง จะต้องมีเหตุของการเกิดสิ่งนี้”
  • “เมื่อมีสิ่งหนึ่ง จะต้องมีผลจากการเกิดสิ่งนี้”
  • “สิ่งใดที่เกิดขึ้น จะต้องมีที่มาของการเกิด”
  • “สิ่งใดที่เกิดขึ้น จะต้องทำให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น”
  • “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีที่มา”
  • “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนจะต้องมีที่ไป”
  ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *