Skip to toolbar

คำสอน:

“การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือ การสอน
การสอนที่ล้ำค่าที่สุด คือ การสอนให้พึ่งพาตนเองได้ และบุคคลนั้นให้ต่อ”

เพราะ การสอนให้คนพึ่งพาตนเองได้นั้น จะทำให้บุคคลนั้นรู้คุณค่าของตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น และเกิดความภาคภูมิใจ สามารถเจริญงอกงามและเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง อีกทั้งยังสามารถให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นต่อไปได้อีกด้วย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *