Skip to toolbar

วันที่ 61
การอยู่:

เพราะเราเป็นผู้ที่เข้าใจผิดมาตั้งแต่แรก บางครั้งเราจึงทำความดีแต่รู้สึกเป็นทุกข์ และบางครั้งเราทำความไม่ดีแต่รู้สึกสุขสบายใจ เหตุเพราะการทำความดี หรือการไม่เห็นแก่ตัวเองนั้น ทำยาก และผลของความดีอาจยังไม่ปรากฏชัดเจนหรือในทันที ส่วนการทำความไม่ดี หรือ การเห็นแก่ตัวเองนั้น ทำง่าย และผลเสียก็อาจยังไม่ปรากฏชัดเจน

เมื่อเรามองเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่รู้ซึ้งชัดเจน เราจึงไม่มีความมั่นใจในการทำความดี และไม่คิดที่จะหลีกเลี่ยงการทำความไม่ดี แต่หากเรารู้ชัดเจนถึงกฎแห่งกรรมนี้ เราก็จะมั่นใจและมั่นคงในการทำความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และผลของการทำความดีก็จะตอบสนองเรากลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันด้วย
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *