Skip to toolbar

วันที่ 55
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 54)

ในข้อแรก การที่เราไม่ต้องการให้คนที่เรารัก ประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดี เป็นเพราะเราไม่รู้ซึ้งถึงเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ที่ทำงานอย่างแม่นยำเที่ยงตรง อย่างไม่ลดราวาศอก และอย่างคงเส้นคงวา อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน แต่หากเราเข้าใจเรื่อง “กฎแห่งกรรม” อย่างชัดเจนลึกซึ้งแล้ว เราจะไม่มีความสงสัย กังวลใจ หรือเดือดร้อนทุกข์ใจใด ๆ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เรารัก ซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี เราก็จะไม่มีความหวั่นไหว เพราะเรามั่นใจว่า “กฎแห่งกรรม” มีความยุติธรรมเที่ยงธรรม และมีความสมเหตุสมผลเสมอ

สิ่งที่เราควรเกี่ยวข้องกับคนที่เรารักและหวังดีห่วงใย คือ ทำในสิ่งที่เราสามารถทำแก่เขาให้ดีที่สุด และแนะนำให้กำลังใจเขา ทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ให้ดีที่สุด และให้เขาหนักแน่นศรัทธาในการทำความดียิ่งขึ้น โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนทุกข์ใจแทนเขา และเราเองก็ต้องเชื่อมั่นในเจตนาอันดีของเราที่มีต่อเขา และรักษาเจตนาที่ดีของเรานี้ไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย และเราก็พร้อมยินดีต้อนรับ ทุกสิ่งจะที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เรารัก ด้วยการเชื่อมั่นวางใจใน “กฎแห่งกรรม” เสมอ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *