Skip to toolbar

วันที่ 51
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 50)

และการที่เราไม่เข้าใจในสภาวะความต่างของคนแต่ละคนที่ว่า คนเรานั้นมีระดับสติปัญญาที่แตกต่างกัน ทำให้เราจึงมองไม่เห็นความเป็นจริงและหลงคิดและคาดหวังให้อีกคนหนึ่งเป็นไปในสิ่งที่อาจเป็นไปไม่ได้สำหรับคน ๆนั้นที่มีสภาวะเช่นนั้น และเมื่อสิ่งที่เราหวังให้เขาเป็น ไม่เป็นตามที่เราหวัง เราจึงต้องมารับความทุกข์ใจจากการผิดหวัง ซึ่งเป็นผลจากสิ่งที่เราคิดขึ้นสร้างขึ้นเองโดยแท้

ดังนั้น ผู้ที่มีสติปัญญา จึงเป็นผู้ที่รู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริง และระมัดระวังป้องกันไม่ให้ตัวเองเกิดความทุกข์ใจใด ๆ จากการคิดคาดหมายและคาดหวังให้ผู้คนต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามที่เราคิด

เพราะผู้ที่มีสติปัญญารู้ว่า สาระสำคัญของชีวิต คือ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น อย่างเข้าใจความต่าง และอย่างมีความสุข
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *