Skip to toolbar

วันที่ 49
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 48)

สาเหตุที่ทำให้เราต้องมีความทุกข์ในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เรามีความปรารถนาหรือคาดหวังให้คนอื่นเป็นไปในสิ่งที่เราคิดหรือต้องการให้เป็น คือ ความไม่รู้ของเราเกี่ยวกับผู้คน

1. เราไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับในความแตกต่างของคนเราแต่ละคน

2. เราไม่รู้ว่าคนเราแต่ละคนนั้น สามารถมีความแตกต่างกันในด้านไหนบ้าง

3. เราไม่รู้ว่าความแตกต่างกันของคนแต่ละคนนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย ตามที่ใจเราอยากให้เป็น

4. เราไม่รู้ว่ามีสาเหตุหนึ่งสาเหตุเดียวที่อยู่เบื้องหลังความแตกต่างกันของคนแต่ละคน คือ การกระทำในอดีตของแต่ละคน ที่ส่งผลออกมาเป็นกำหนดชี้วัดความเป็นไปของแต่ละคน คือ “กรรม” นั่นเอง

5. เราไม่รู้ว่า ผลของการกระทำ หรือ “กรรม” ที่เป็นความแตกต่างของคนแต่ละคนนั้น เป็นเหตุทำให้คนเราแตกต่างกันในเรื่องสำคัญเรื่องเดียว คือ “สติปัญญา” นั่นเอง
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *