Skip to toolbar

คำสอน:

“จงเรียนรู้จากผู้อื่น เพราะการเรียนรู้จากตัวเอง จะเป็นการล่าช้าไป”

ด้วยการ

1. เอาข้อผิดพลาด ของผู้อื่น มาแก้ไขตัวเรา
2. เอาข้อบกพร่อง ของผู้อื่น มาปรับปรุงตัวเรา
3. เอาข้อไม่รู้ ของผู้อื่น มาระวังตัวเรา
4. เอาข้อไม่ดี ของผู้อื่น มาเปลี่ยนแปลงตัวเรา
5. เอาข้อติติง ของผู้อื่น มาพิจารณาตัวเรา

และ

6. เอาข้อย้ำเตือน ของผู้อื่น มาสอนใจเรา
7. เอาข้อดี ของผู้อื่น มาจูงใจเรา
8. เอาข้อเด่น ของผู้อื่น มาประดับใจเรา.

“Do learn from other people’s mistakes because learning from your own would be too late.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *