Skip to toolbar

วันที่ 74 การคิด: และหากเรายังไม่เกิดปัญญารู้เห็นชัดเจนว่า เรื่องกฎแห่งกรรมนี้มีอยู่จริง เราก็จะมีชีวิตที่ตกอยู่ในอันตรายที่น่ากลัว เพราะเราก็จะไม่มีความเกรงกลัวต่อการทำความไม่ดี จนสุดท้ายเมื่อผลกรรมไม่ดีที่เราได้ทำไว้ ตอบสนองกลับคืนมา มันก็จะเป็นการสายไปเสียแล้ว ดังนั้น นอกจากหนทางแรก คือ การใช้ปัญญาของเราเอง พินิจพิจารณาจนเกิดความเข้าใจด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่เรายังไม่มี ก็ยังจะมีอีกหนึ่งโอกาส หนึ่งหนทาง ที่เราจะสามารถพบเห็นและเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ เพื่อให้ชีวิตของเราไปสู่ความเจริญ และไม่มีโอกาสตกต่ำ คือ สอง: มีศรัทธา ในการรับฟังและเชื่อ คือ ให้ฟัง ฟัง ฟัง รับฟัง และเชื่อฟังให้มาก ๆ โดยที่เราไม่ต้องหาเหตุอะไรมาอ้าง หรือขัดแย้งอะไรมากมาย แต่ให้เราลองเปิดใจ รับฟัง และเชื่อในคำสอนเอาไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราเอง ขอให้เราลองเชื่อไว้ก่อน เพื่อให้โอกาสตัวเอง ได้ปฏิบัติตามคำสอน เพราะหากเราเชื่อและได้ทำตาม…

read more

วันที่ 73 และคำตอบ คือ ยังมีอีก 2 หนทาง ที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ และทำให้ตัวเองเกิดการเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเราจะต้องให้โอกาสตัวเองเสียก่อน โดยเราจะต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก่อนอีกด้วย และ 2 หนทางที่ว่านี้คือ หนึ่ง: ใช้ปัญญา ในการคิด คือ ให้คิด คิด คิด และพิจารณาให้มาก ๆ โดยเราอาจจะคิดอย่างไรแบบไหนก็ได้ แต่ขอให้เราคิดให้ออกให้ได้ และเราอาจจะใช้เวลานานเท่าไรก็ได้ แต่ขออย่าให้เราล่าช้าเกินไป จนอาจไม่มีเวลาเหลือในชีวิตให้เราได้คิดอีกต่อไป และขอให้เราคิดและพิจารณาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ให้จงได้ ถึง การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว โดยให้มองจากเรื่องราวของตัวเองที่ผ่านมา แล้วคิดพินิจพิจารณาดูว่า เรื่องนี้มันเป็นความจริงสำหรับเราหรือไม่ และให้มองจากคนรอบข้างหรือคนอื่นที่ใกล้ตัวหรือไกลตัวว่า เรื่องนี้เป็นความจริงสำหรับเขาหรือไม่ และหากเราโชคดีมาก เราก็จะรู้ได้เร็ว แต่หากเราโชคดีน้อย เราก็อาจจะต้องใช้เวลานานอีกสักหน่อย ซึ่งอาจเกินครึ่งค่อนชีวิต…

read more

วันที่ 72 การคิด: เพราะความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้ เปรียบเสมือนแผนทางของชีวิต ที่จะนำมนุษย์แต่ละคนสู่เป้าหมายในท้ายที่สุดของชีวิตที่ได้เกิดมา ที่จะต้องพบกับความสุขความเจริญก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวล้วน ๆ โดยไม่ควรมีโอกาสต้องตกต่ำเลย และความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้ จะทำให้เรารู้ว่า เราควรเดินไปทางไหน และเดินอย่างไร จึงจะปลอดภัยและถูกทาง หากไม่มีแผนทางของชีวิตนี้ เราก็เหมือนตาบอด หลงทาง เดินผิดทาง คิดผิด ทำผิด เป็นอันตรายร้ายแรงและเสียหายแก่ชีวิต และคำถามต่อไปนี้คือ….. “แล้วเรามีแผนทางของชีวิตที่ว่านี้แล้วหรือยัง?” และหากคำตอบคือ….. “ยังไม่มี” หรือ “มีแล้วแต่ไม่ชัวร์ว่าจะใช่อันที่ถูกหรือไม่” หรือ “มี แต่มีไม่ครบ” หรือ “มีแล้ว แต่อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ” หรือ “มีแล้ว แต่ดูไม่เป็น ดูไม่รู้เรื่อง” และหากเป็นเช่นนั้น คำถามต่อมา คือ…

read more

วันที่ 71 การคิด: ในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักของเหตุและผลที่ว่า “แต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีต้นเหตุที่มาของการเกิดขึ้นทั้งสิ้น” และ “แต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อความเป็นไปของอีกสิ่งหนึ่งเสมอ” การเรียนรู้ของเราเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นจริงนั้น อาจเป็นการเรียนรู้ผ่านผู้อื่นที่เราคิดวิเคราะห์ตาม จึงเชื่อว่าสิ่งนั้นจริง หรือเราอาจสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง และคิดวิเคราะห์ตามหลักการและเหตุผล แล้วจึงเข้าใจด้วยตัวเองว่าสิ่งนั้นจริง ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี้ ที่ทั้งอาจผ่านผู้อื่นหรือด้วยตนเองก็ตาม เป็นการเรียนรู้ที่เราใช้หลักการของเหตุและผล ที่สามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเรา ผ่านการสังเกตุ ได้ดู ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รู้รส และได้รู้สึกสัมผัส ผนวกรวมกันเป็นการคิดวิเคราะห์โดยสมอง ที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้โดยตรงและชัดเจน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีหลักการของเหตุและผล ที่สามารถรับรู้สัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้สามารถอธิบายสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจและเป็นที่ยอมรับได้ และหากมีการถกเถียงโต้แย้งกัน ก็ยังจะสามารถพิสูจน์หาข้อสรุปโดยอาศัยหลักการทดลองหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ แต่การเรียนรู้และการเข้าใจกฎธรรมชาติเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่สามารถให้เหตุผล หรือใช้หลักการเชิงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสมัยได้ เพราะเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ ซับซ้อนเกินกว่าที่ความคิดและความเข้าใจของมนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ เพราะมนุษย์ถูกจำกัด ด้วยการมีเพียงประสาทสัมผัสทั้ง…

read more

คำสอน: “ที่สุดของสิ่งที่ควรเรียนรู้ในชีวิต คือ ปัญญา และที่สุดของสิ่งที่ควรให้ไว้ ก็คือ ปัญญา” ปัญญา คือ ของขวัญล้ำค่า ที่สุดของชีวิต เพราะ….. – ปัญญา เป็นสิ่งสำคัญในการนำชีวิตทุกชีวิต – ปัญญา จะคอยสอนเราปกป้องเรา จากปัญหาใด ๆ ในโลกนี้ ทั้งหมดทั้งสิ้น – ปัญญา จะคอยชี้เรานำเรา ให้ทำแต่ความดี และมั่นใจในการทำความดี – ปัญญา จะคอยบอกคอยเตือนเรา ไม่ให้ทำความไม่ดี และให้เรากลัวผลของการทำความไม่ดี – และสุดท้าย ปัญญา จะทำให้เรารอดพ้น จากคนไม่ดี จากสิ่งไม่ดี และจากการพบจุดจบที่ไม่ดีที่เป็นผลจากการทำความไม่ดี – และ ปัญญา…

read more

วันที่ 70 การคิด: มาถึง ณ ตอนนี้ เราพอจะเข้าใจและสรุปได้หรือยัง ว่า….. “เมื่อเหตุดี ผลก็ต้องดี” “เมื่อเริ่มต้นดี ท้ายสุดก็ต้องดี” “เมื่อมีสาเหตุแห่งการเกิดที่ดี ผลที่ได้รับก็ต้องออกมาดี” “ทำอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น” “อยากเป็นอย่างไร ก็จะเป็นอย่างนั้น”…..เพราะ “อยากเป็นอย่างไร ก็มักจะทำอย่างนั้น และจะเป็นอย่างนั้น” “คิดไว้อย่างไร ก็จะเป็นอย่างนั้น”…..เพราะ “คิดไว้อย่างไร ก็มักจะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น และมักจะทำอย่างนั้น และสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนั้น” “สร้างเหตุไว้อย่างไร ก็จะได้รับผลอย่างนั้น” “ได้รับผลอย่างไร มาจากได้ทำอะไรอย่างไรไว้” “เหตุดี ผลดี” “ต้นดี ปลายดี” “ทำดี ได้ดี” “ทำของเสีย ได้ของเสีย” “ทำของดี ได้ของดี” “ปลูกถั่ว…

read more

วันที่ 69 การคิด: ขอให้เราลองเปิดใจ ตั้งใจ และใช้ปัญญาแบบหยั่งลึก พิจารณาทบทวนดูประโยคต่าง ๆ ทั้งหลาย ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยทบทวนพร้อมประโยคที่เพิ่มเติมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อีกครั้ง เพื่อให้เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ที่เราได้กล่าวมาทั้งหมด ให้จงได้ ท่านว่าจริงหรือไม่?….. “เมื่อเมล็ดพันธุ์ดี ผลที่ได้ก็ต้องดี” “เมื่อเมล็ดดี ต้นโตไปก็ต้องดี” “เมื่อต้นดี ผลก็ต้องดี” “เมื่อดูแลต้นดี ผลก็ต้องออกมาดี” “ผลที่ดี มาจากเมล็ดพันธุ์ดี” “ผลที่ดี เพราะดูแลต้นดี” “เมื่อเหตุดี ผลก็จะดี” “ผลที่ได้รับออกมาดี เพราะสร้างเหตุที่ดีเอาไว้” และคิดในทางกลับกัน….. “เมื่อเมล็ดพันธุ์ไม่ดี ผลที่ได้ก็ไม่ดี” “ผลไม่ดี เพราะต้นไม่ดี” “ต้นไม่ดี เพราะเมล็ดไม่ดี” “เมื่อดูแลต้นไม่ดี…

read more

วันที่ 68 การคิด: และขอให้เราลองมาพิจารณาดูประโยคต่าง ๆ กัน ดังต่อไปนี้….. “การกระทำที่ดี ส่งให้มีผลออกมาดี” • “เมื่อเหตุดี ผลก็ต้องดี” • “ผลที่ดี ย่อมมาจากเหตุที่ดี” • “เมื่อทำเหตุไว้ดี ผลที่ได้ก็ต้องออกมาดี” • “เหตุที่ดีกว่า ย่อมส่งผลที่ดีกว่า” • “ผลที่ออกมาดี เกิดจากการสร้างเหตุที่ดีเอาไว้” • “กรรมดี เป็นผลมาจากการกระทำที่ดี” • “กรรมที่ไม่ดี เป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่ดี” • “การสร้างเหตุที่ไม่ดี ย่อมได้รับผลที่ไม่ดี” • “หากอยากได้ดี ต้องทำดี” • “หากทำไม่ดี ย่อมได้รับผลที่ไม่ดี” • “หากไม่ทำดี ย่อมไม่มีวันได้ดี”…

read more

วันที่ 67 การคิด: คำขยายความเรื่องกฎของธรรมชาติ หรือ กฎแห่งกรรม: ขอให้เราลองมาทำความเข้าใจประโยคต่าง ๆ กัน เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเหล่านี้ดู….. “กรรม หมายถึง ผลของการกระทำ” • “กรรมเป็นผลที่มีเหตุมาจากการกระทำ” • “การกระทำ = เหตุ” และ “กรรม = ผล” • “กฎแห่งกรรม = กฎของการมีเหตุและมีผล” • “เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล (ตามมา)” • “เมื่อมีผล ก็ต้องมีเหตุ (ที่ทำให้เกิด)” • “เมื่อมีสิ่งหนึ่ง จะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งตามมา” • “เมื่อเกิดสิ่งหนึ่ง ก็จะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น” • “เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้น…

read more

คำสอน: “การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือ การสอน การสอนที่ล้ำค่าที่สุด คือ การสอนให้พึ่งพาตนเองได้ และบุคคลนั้นให้ต่อ” เพราะ การสอนให้คนพึ่งพาตนเองได้นั้น จะทำให้บุคคลนั้นรู้คุณค่าของตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น และเกิดความภาคภูมิใจ สามารถเจริญงอกงามและเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง อีกทั้งยังสามารถให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นต่อไปได้อีกด้วย.

read more