Skip to toolbar

วันที่ 45
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 44)

แต่ละบุคคลที่เรามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ทั้งทางกายวาจาใจ หรือที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลที่ทำให้เราต้องมีความคาดหวังหรือความต้องการให้เขาเป็นไป ไม่ทางหนึ่งก็ทางใดทั้งสิ้น โดยระดับการให้ความสำคัญของเราต่อเขาอาจขึ้นอยู่ที่ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ เช่น

– ความสัมพันธ์ของเขากับเราเป็นแบบใด เช่น เป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัว เป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือไม่ เป็นเครือญาติหรือไม่ เป็นต้น

– ความใกล้ชิดสนิทสนมของเขากับเราเป็นอย่างไร มากหรือน้อย

– สถานะตำแหน่งทางสังคมของเขากับเราเป็นแบบไหน เช่น เป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อย เป็นต้น

– วัยของเขาเปรียบเทียบกับเราแตกต่างกันอย่างไร เช่น มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า

– สถานะอาชีพการงานทางสังคมของเขาเป็นอย่างไร เช่น เป็นคนสำคัญหรือไม่ คนมีชื่อเสียงหรือไม่ เป็นต้น

– เรามองรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี

– เรามองภาพลักษณ์โดยรวมของเขาเป็นอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ

– เรามองเห็นอุปนิสัยจิตใจของเขาเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี

– เรามองเห็นความคิดของเขาเป็นอย่างไร ใช้ได้หรือไม่ได้

– เรามองพฤติกรรมการแสดงออกของเขาเป็นอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ

– เรามองบุคลิกภาพท่าทางของเขาเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี

– เรามองความเหมาะสมในการวางตัวของเขาเป็นเช่นไร ดีหรือไม่ดี

– เรามองวาจาคำพูดของเขาเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี

– เรามองว่าเขาเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือความรู้ในระดับใด สูงหรือไม่สูง

– เรามองว่าเขาเป็นผู้มีประสบการณ์เท่าไร มากหรือน้อย

– เรามองเห็นความสามารถของเขาเป็นอย่างไร เก่งหรือไม่เก่ง

– เรามองเห็นฐานะทางการเงินของเขาเป็นอย่างไร รวยหรือไม่รวย

ฯลฯ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *