Skip to toolbar

วันที่ 44
การอยู่:
4. ความปรารถนาหรือคาดหวังให้คนอื่นมีหรือเป็นไปในสิ่งที่เราคิดหรือต้องการให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใด หรือเมื่อใด ซึ่งเขาคนนั้นอาจเป็นไปตามที่เราคิดได้หรือไม่ได้ก็ตาม
มีหลายครั้งหลายคราวที่เราต้องการให้ใครต่อใครรอบตัว เป็นไปหรือมีในสิ่งที่เราคิดหรือต้องการให้เป็น ซึ่งแต่ละคนอาจเป็นไปได้หรือไม่ได้ตามที่เราคิดหวังก็ตาม
ความคาดหวังที่เรามีต่อบุคคลต่าง ๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดของเรากับบุคคลนั้น ๆ ดังนี้ เช่น
1. บุคคลร่วมครอบครัวเดียวกันโดยตรง เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยา ลูก หลาน หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ ผู้ที่เราให้ความสำคัญเป็นครอบครัวเดียวกัน
2. คนรัก คู่หมั้น
3. บุคคลในเครือญาติที่ไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันโดยตรง เช่น ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ
4. บุคคลที่มาเกี่ยวดองกันเป็นญาติกันในภายหลัง เช่น เขย สะใภ้ ฯลฯ
5. เพื่อนที่มีความสัมพันธ์ในส่วนต่าง ๆ เช่น เพื่อนสนิท เพื่อนรัก เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมเรียน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมหุ้น เพื่อนร่วมองค์กร เพื่อนร่วมสโมสร เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อนร่วมอุดมการณ์ ฯลฯ
6. ครูบาอาจารย์ ผู้อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้แก่เรา
7. ลูกศิษย์ นักเรียน ผู้ที่เราสั่งสอนให้วิชาความรู้
8. หัวหน้า เจ้านาย ผู้บังคับบัญชาเรา
9. ลูกน้อง ลูกจ้าง ผู้ใต้บังคับบัญชาเรา
10. ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ แก่เรา เช่น พ่อค้า แม่ค้า พนักงานขาย ช่างซ่อมของ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
11. ผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้บริการ ของเรา เช่น ลูกค้า แขก
12. คนอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเรา แต่เราอาจไม่เคยพบเห็นหน้า
13. คนอื่น ๆ ที่เราเคยพบเจอ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
14. คนอื่น ๆ ที่เราไม่เคยพบเจอ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
ฯลฯ เป็นต้น
ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือใกล้ชิดกับเราในระดับต่าง ๆ กันนี้ จะมีอิทธิพลต่อความต้องการหรือความคาดหวังของเรา และระดับความต้องการของเรา ก็จะขึ้นอยู่กับว่า เราให้ความสำคัญกับบุคคลนั้นมากน้อยอย่างไร? ทัศนคติของเราต่อบุคคลนั้นเป็นเช่นไร? และเรามีอคติกับบุคคลนั้นหรือไม่ ในทางไหน?
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *