Skip to toolbar

วันที่ 43
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 42)

การที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงความจริงในข้อนี้ เกี่ยวกับกลไกการทำงานของธรรมชาติ หรือ กลไกของสัจธรรม ที่มีกฎของการ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” และเกณฑ์ของการ “ทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว” ก็จะทำให้เรา

  1. ไม่คิดพัฒนาตัวเอง ให้ดี
    2. ไม่พยายามทำตัวเอง ให้ดีที่สุด
    3. ไม่มุ่งมั่นในการทำความดี ให้เต็มที่
    4. ไม่มั่นใจในการทำความดี ตลอดเวลา
    5. ไม่มั่นคงในการทำความดี ตลอดไป

ทั้งนี้ เป็นเพราะเราไม่เข้าใจในความเป็นจริงในข้อนี้ ที่ว่า

“ตราบใดที่เราทำความดี ความดีก็จะส่งผลกลับมาหาเรา ไม่เร็วก็ช้า อย่างแน่นอน และหากเราไม่ทำความดีหรือทำในสิ่งที่ไม่ดี ผลเสียก็จะตกมาถึงเรา ไม่เร็วก็ช้า อย่างแน่นอนเช่นกัน เพราะฉะนั้น ให้เราจงคิดและพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ มั่นใจและมั่นคง ในการทำความดีของเราให้ดีที่สุด ด้วยการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตัวเราให้ถึงที่สุด”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *