Skip to toolbar

วันที่ 38
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 37)

การที่เราไม่พอใจ ไม่ชอบใจ หรือไม่ยอมรับในสภาพสภาวะที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน และทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาหรือด้อยค่า หรือการที่เรากลัวและเป็นห่วงกังวลใจว่าสภาวะที่เราไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นกับเรานั้น มีแต่จะทำให้ตัวเราได้รับความทุกข์ใจ

เพราะความไม่พอใจและความกลัวเหล่านี้ จะรบกวนจิตใจเราไม่ให้มีความสงบสุข เราจะไม่มีความสุขและความวางใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ของเราในปัจจุบันขณะเลย เพราะเราปล่อยให้ความสุขของเราอิงอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ที่เรากำหนดขึ้นเอง โดยที่เราไม่ได้ล่วงรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตอย่างแท้จริง ทำให้เราอยู่ในชีวิตของเราอย่างไร้ความหมายและไร้เป้าหมาย เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะสิ้นสุดลงที่ไหนและอย่างไร เราจะขาดความภาคภูมิใจในความเป็นตัวเรา

การที่เราไม่พอใจในสภาวะที่เราเป็นอยู่ และความกลัวว่าเราจะเป็นไปในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้เป็น โดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น คือ สิ่งกางกั้นไม่ให้เราเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ และปิดกั้นไม่ให้เราได้ทำและพัฒนาตัวเราเองอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *