Skip to toolbar

วันที่ 36
การอยู่:
(ต่อ….. เหตุปัจจัยที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ จากข้อ 2)

  1. ความไม่อยากให้ตัวเองเป็นไปในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหรือไม่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด หรือเมื่อใด ซึ่งสิ่งนั้นอาจเป็นไปตามที่เราคิดได้หรือไม่ได้ก็ตาม

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ชอบใจหรือไม่พอใจ และเราก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นไปหรือเกิดขึ้นกับเราในอนาคตข้างหน้า โดยที่เรามีความคิดเห็นว่าสิ่งที่เราไม่ชอบใจเหล่านั้นเป็นความทุกข์ ซึ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจทั้งหลาย มักเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่สังคมให้ค่าหรือให้ความสำคัญ เช่น ไม่รวย ไม่สวย ไม่หล่อ ไม่เก่ง ไม่ฉลาด ไม่รู้ ไม่เด่น ไม่ดัง ไม่ดี ฯลฯ ถึงแม้ว่าปัจจุบันเราอาจได้เป็นอยู่ในสิ่งที่เราพึงพอใจหรือสังคมยอมรับแล้วก็ตาม แต่เราก็ปรารถนาให้สิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นคงทนถาวร ไม่อยากให้แปรเปลี่ยนไป เช่น หากตอนนี้เรารวยแล้ว อนาคตเราก็ไม่อยากยากจนลง หากตอนนี้เราเป็นหนุ่มสาวอยู่ เราก็ไม่อยากแก่ตัวลง หากตอนนี้เรามีสุขภาพดีอยู่ เราก็ไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บ หากปัจจุบันเรามีอาชีพการงานกิจการเจริญก้าวหน้า แต่อนาคตเราก็ไม่อยากตกงานหรือไม่ต้องการให้กิจการค้าตกต่ำ หากตอนนี้เรามีชื่อเสียง อนาคตเราก็ไม่อยากให้ชื่อเสียงตก หากตอนนี้เราเป็นที่หนึ่ง อนาคตเราก็ไม่อยากตกอันดับ หรือหากตอนนี้เราเป็นใหญ่หรือมีอำนาจ ต่อไปเราก็ไม่อยากหมดความเป็นใหญ่หรือหมดอำนาจลง ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น

ซึ่งความไม่อยากให้ตัวเองเป็นไปในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใจไม่พึงพอใจเหล่านี้ นั้น ล้วนเป็นความทุกข์ที่ทำให้เราทุกข์ร้อนใจทั้งสิ้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *