Skip to toolbar

วันที่ 30
การอยู่:

(ต่อ….. เหตุปัจจัยที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ จากข้อ 1)

  1. ความปรารถนาอยากให้ตัวเองเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเราอาจเป็นได้หรือเป็นไม่ได้ ณ เวลานั้นก็ตาม

เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามักมีความต้องการใฝ่ฝันอยากเป็นในสิ่งต่าง ๆ หลายอย่างมากมาย และความใฝ่ฝันอยากเป็นนั่นนี่ของคนเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดด้วย และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สังคมของเราให้ค่าความสำคัญ และเราเองก็เห็นดีเห็นงามในการให้ค่าในเรื่องนั้น ๆ ไปกับสังคมด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรวย ความสวยหล่อ ความเก่ง ความเด่นดัง ฯลฯ ดังนั้น เราจึงมักให้ความสำคัญในเรื่อง อาชีพ การงาน ฐานะ เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ การมีหน้ามีตาและการเคารพยกย่องจากสังคม และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวกับวัตถุตัวตน
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *