Skip to toolbar

วันที่ 26
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 25)

แต่แล้วความทุกข์ร้อนด้วยความอยากได้ อาจถูกแทนที่ด้วยความสุขสมหวัง หากเราได้ในสิ่งที่ต้องการในเวลานั้น แต่หากเราพิจารณาให้ดี แม้เราเกิดความสุขสมหวังในสิ่งเราอยากได้ ณ เวลานั้นก็จริง แต่ก็เป็นความสุขที่เจือด้วยความลิงโลดจากความสมหวังเพียงแค่ครั้งคราว ยังไม่ใช่เป็นความสุขแท้ เพราะความสุขที่แท้ จะต้องเป็นความสุขที่สงบนิ่งเยือกเย็นมั่นคงไม่หวั่นไหวและคงทนยืนยาว

หรือ… ความทุกข์ของเราอาจเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น หากความทุกข์ร้อนด้วยความอยากได้นั้น ถูกเติมให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้น ด้วยการที่เราไม่สมหวังในสิ่งนั้นในเวลานั้น และเราอาจต้องอยู่กับความทุกข์ร้อนนั้น…ที่มีความปรารถนาอยากได้ในสิ่งนั้น…ไปจนกว่าเราพบกับความสุขสมหวัง หรือจนกว่าเราเลิกคิดอยากได้ในสิ่งนั้น หรือจนกว่าเราหมดหวังกับการได้ในสิ่งนั้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *