Skip to toolbar

วันที่ 13
การอยู่:

ส่วนหนึ่งของความทุกข์ทางกายคือ ความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น อันมีสาเหตุจากการที่เราสะสมสิ่งมีพิษเข้าสู่ร่างกาย ผ่านการกินเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัวที่ร่างกายไม่สามารถรับได้ และภูมิคุ้มกันของเราก็มิอาจปกป้องร่างกายได้อีกต่อไป เราจึงมีปัญหาสุขภาพและเกิดการเจ็บป่วยขึ้น

อีกส่วนหนึ่งของความทุกข์ทางกาย เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากผลของการกระทำของเราเอง ที่เรียกว่าเคราะห์กรรม ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยกฎธรรมชาติข้อสำคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่อาจล่วงรู้ หรือหากรู้แต่อาจรู้ไม่ลึกซึ้งชัดเจน กฎธรรมชาติข้อสำคัญที่กล่าวนี้ คือ “กฎแห่งกรรม” และคำอธิบายของกฎแห่งกรรม คือ “เราทำเหตุไว้เช่นไร เราก็จะได้รับผลเช่นนั้น” หรือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นั่นเอง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *