Skip to toolbar

วันที่ 7
การอยู่:

ความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นกับตัวเรา อันนำไปสู่ความทุกข์ทางใจ ทั้งที่เราอาจรู้หรือไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้นั้น มาในรูปแบบต่าง ๆ กัน ดังนี้เป็นต้น

  1. โรคภัยไข้เจ็บ – การเจ็บป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ เนื่องจากระบบอวัยวะการทำงานของร่างกายมีปัญหา หรือภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง
  2. อุบัติเหตุ – การประสบอุบัติเหตุที่ส่งผลทำให้ร่างกายเจ็บป่วยกะทันหัน เช่น สะดุดหกล้ม ถูกกระแทกด้วยสิ่งของหรือคน ถูกสิ่งของหล่นใส่ทับ พลัดตกจากที่สูง หรือประสบอุบัติเหตุทางยานพาหนะ เช่น รถชน เครื่องบินตก เรือล่ม ฯลฯ
  3. อุบัติภัย – การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุถล่ม แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยแล้ง หรือการประสบวินาศภัยที่คนก่อขึ้น เช่น ระเบิด เพลิงไหม้ ภัยสงคราม เป็นต้น
  4. การวิวาทกับผู้อื่น – การทะเลาะวิวาทหรือการขัดแย้งกับผู้อื่น อันทำให้เกิดการประทะหรือทำร้ายร่างกายกัน หรือถูกลอบทำร้าย
  5. การถูกลงทัณฑ์ – การกระทำที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ทำให้ต้องถูกลงโทษหรือดำเนินคดีตามกฎระเบียบหรือตามกฎหมาย เช่น ถูกตัดสิทธิ์ ถูกจำคุก เฆี่ยนตี ประหารชีวิต เป็นต้น
  6. การทำร้ายตัวเอง – การโกรธ การน้อยใจ ที่นำไปสู่การประชดประชัน เพื่อระบายอารมณ์ ตัดปัญหา หรือเรียกร้องความสำคัญ ด้วยการทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย
  7. การถูกกระทบทางชีวิตความเป็นอยู่ – การถูกกระทบกระทั่งจนทำให้ร่างกายไม่ได้รับความสะดวกสบายหรือเดือดร้อน เช่น มีปัญหาการเงิน ที่ทำให้ต้องอดอยากอัตคัดขัดสนทางความเป็นอยู่ หรือเกิดภาวะขัดข้องทางสาธารณูปโภคหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ที่ทำให้การใช้ชีวิตลำบากขึ้น เป็นต้น

จะด้วยความทุกข์ทางกายทั้งหลายที่กล่าวมา หรือความทุกข์ทางกายอื่นใดก็ตาม ซึ่งส่งผลไปสู่ความทุกข์ทางใจของเรา ทั้งหมดเหล่านี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยตัวเรา ที่เป็นผู้กำหนดขึ้นเองทั้งสิ้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *