Skip to toolbar

วันที่ 6
การอยู่:

และเบื้องหลังสาเหตุของการเกิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ก็คือ การกระทำของตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้น หรือจะกล่าวเน้นย้ำให้เข้าใจชัดเจน ก็คือ ตัวเราเองนั่นแหละ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดความทุกข์ทั้งหมด หามิใช่ใครอื่นใดหรือสิ่งอื่นใดไหนเลย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *