Skip to toolbar

วันที่ 5
การอยู่:

ความทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา ทั้งที่เรารู้หรือไม่รู้ล่วงหน้านั้น มีสาเหตุแห่งการเกิดขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้น เราเพียงทำความเข้าใจกับสาเหตุของการทำให้เกิดความทุกข์ เราก็จะสามารถป้องกันการเกิดความทุกข์ล่วงหน้า และรอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *