Skip to toolbar

วันที่ 2
การอยู่:

การที่เราจะรักษาตัวของเราให้อยู่รอดปลอดภัยจากความทุกข์กายทุกข์ใจใด ๆ นั้น เราก็จะต้องรู้ก่อนว่า อะไรคือความทุกข์ หรือ อะไรที่เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ เราจึงจะสามารถป้องกันหรือหลบหลีกได้.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *