Skip to toolbar

วันที่ 1
การอยู่ (ในชีวิต):

เป้าหมายของชีวิต คือ การอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุข ปราศจากความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจ

เงื่อนไขของการดำเนินชีวิต คือ รักษาตัวของเราให้อยู่รอดปลอดภัยจากความทุกข์กายทุกข์ใจใด ๆ ทั้งมวล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *