Skip to toolbar

วันที่ 49
การกิน:
การกินอาหารตามแนวเบญจธรรมชาติเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตัวเอง เพราะเราจำกัดตัวเองใน 3 สิ่ง คือ
1. จำกัดประเภทของอาหารให้หลากหลายน้อยลง ซึ่งเหลือเพียงแต่พืชผักผลไม้ตามธรรมชาติเท่านั้น
2. ลดการปรุงแต่งหรือการปรุงรสชาติของอาหารให้มีความเอร็ดอร่อยน้อยลง
3. ลดปริมาณการกินอาหารให้น้อยลง
เมื่อเราจำกัดอาหารตามที่กล่าวนี้ เราก็จะลดความอยากหรือกิเลสเรื่องการกินให้เบาบางลงด้วย เมื่อความอยากในเรื่องการกินน้อยลง เราก็จะมีการปล่อยวางทางใจสูงขึ้น และเมื่อเราปล่อยวางทางใจมากขึ้น จิตของเราก็จะถูกยกระดับให้สูงขึ้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *