Skip to toolbar

วันที่ 36
การกิน:
6. หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและอาหารปรุงแต่งต่าง ๆ
อาหารแปรรูป ในที่นี้ หมายถึง อาหารที่ผ่านการแปรรูปโดยที่ไม่ได้คงสภาพเดิมให้เห็นว่ามันคืออะไร อธิบายคือ หากผลิตภัณฑ์จากพืชผักผลไม้นั้นยังอยู่ในรูปแบบเดิมตามธรรมชาติ เรายังคงมองออกว่ามันคืออะไร เช่น เมล็ดข้าวหรือเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ มันเทศ มันสำปะหลัง ที่เรามองแล้วสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นอะไร แต่หากผลิตภัณฑ์นั้นถูกแปรรูปไป เราจะมองไม่ออกอีกแล้วว่ามันคืออะไร เช่น หากถูกนำไปแปรรูปด้วยการโม่เป็นแป้ง ก็จะไม่เหลือรูปแบบเดิมให้เห็นว่ามาจากพืชชนิดใด เช่น จากข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ถั่วเขียว มันเทศ หรือจากมันสำปะหลัง
เหตุที่อาหารที่ถูกแปรรูปเหล่านี้ไม่ดีต่อร่างกาย เพราะว่านอกจากจะถูกทำลายคุณค่าทางสารอาหารไปแล้ว อาหารเหล่านี้ยังอาจถูกปนเปื้อนจากกระบวนการแปรรูปที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัย ที่ให้โทษกับร่างกายในระยะยาว
อาหารปรุงแต่ง ในที่นี้ หมายถึง อาหารที่ถูกเติม รส กลิ่น สี ด้วยสารเคมี สารสังเคราะห์ หรือสารอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความอร่อย หรือเพื่อให้อาหารดูน่ากิน หรือเพื่อยืดอายุอาหารให้อยู่ได้นาน เช่น เติมด้วย ผงชูรส สารบอแรกซ์ สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือสารปรุงรสปรุงกลิ่นต่าง ๆ
หากเรารับประทานอาหารปรุงแต่งเหล่านี้เข้าไป เราก็จะได้รับสารมีพิษทั้งหลายสะสมในร่างกายทีละน้อย เลือดของเราก็จะถูกปนเปื้อนไปเรื่อย ๆ จนทำให้การหล่อเลี้ยงและการสร้างเซลล์ รวมถึงอวัยวะต่าง ๆ ของเราผิดเพี้ยนผิดปกติ ส่งผลทำให้ร่างกายของเรามีปัญหาสุขภาพในที่สุด
7. …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *