Skip to toolbar

วันที่ 33
การกิน:
3. ตัดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลาย และ เครื่องดื่มต่าง ๆ ออก (จากชีวิต)
เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลาย ในที่นี้ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีการเพิ่มน้ำตาลให้มีรสหวาน เช่น น้ำอัดลมทุกยี่ห้อ น้ำหวานทุกสี น้ำสมุนไพรต้มเติมน้ำตาลทุกชนิด เช่น น้ำเก๊กฮวย น้ำลำไย น้ำกระเจี๊ยบ ฯลฯ
เครื่องดื่มต่าง ๆ ในที่นี้ หมายถึง เครื่องดื่มที่ผ่านการปรุงแต่งหรือเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเสริมพลังงานทุกประเภท รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เบียร์ ไวน์ ไวน์คูลเล่อร์ ฯลฯ
และหากเราจำเป็นต้องเติมน้ำตาลในเครื่องดื่ม เช่น ในกรณีบรรเทารสขมของกาแฟ ให้เราใส่น้ำตาลในปริมาณน้อยที่สุด
และในกรณีการดื่มน้ำผลไม้ ไม่เลือกน้ำผลไม้ที่ใช้น้ำตาลเพื่อเพิ่มความหวาน แต่ให้เลือกเป็นน้ำผลไม้ชนิด 100% แทน ซึ่งแม้แต่น้ำผลไม้ 100% เราก็ยังต้องระวังไม่ให้ดื่มมากเพราะน้ำผลไม้ 100% มีน้ำตาลสูง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราสะสมน้ำตาลมากเกินไปนั่นเอง
4. …..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *