Skip to toolbar

วันที่ 25
การกิน:
ทำไมการกินอาหารตามแนวเบญจธรรมชาติจึงช่วยทำให้เราห่างไกลจากโรคไขมันในเส้นเลือดสมองได้?
โรคไขมันในเส้นเลือดสมองมีสาเหตุมาจากการที่มีไขมันสะสมในเส้นเลือดสมองมากเกินไป ทำให้เกิดการตกค้างและการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดมีขนาดเล็กลง หรือที่เรียกว่า เส้นเลือดสมองตีบนั่นเอง เมื่อเส้นเลือดสมองตีบจะทำให้การหมุนเวียนของเลือดในสมองเกิดบกพร่องติดขัด เป็นเหตุให้เซลล์สมองที่อยู่ส่วนปลายเส้นเลือดที่ตีบนั้น ๆ ไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารตามที่ต้องการ เกิดภาวะเซลล์สมองบางส่วนค่อย ๆ เสื่อมหรือตายลง และในส่วนของเส้นเลือดสมองที่เกิดการตีบตันนั้นเอง ร่างกายพยายามใช้แรงดันเพื่อให้เลือดเดินผ่านหลอดเลือดให้ได้ตลอดจนสุดปลายประสาท แต่เมื่อไม่สามารถผ่านไปโดยง่ายดาย แรงดันก็พยายามที่จะขับเคลื่อนเพื่อลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนต่อไปให้ได้มากที่สุด ความดันอาจทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกได้ และเมื่อเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก จะมีลิ่มเลือดที่แตกออกมาไปกีดขวางทางเดินของหลอดเลือดในสมองให้มากขึ้นไปอีก ทำให้เซลล์สมองตรงบริเวณที่มีการอุดตันขาดเลือด ส่งผลทำให้เซลล์สมองตาย ร่างกายสูญเสียการควบคุม กลายเป็นโรคอัมพฤต์ อัมพาต หรือถึงแก่ชีวิตในที่สุด
อาหารที่มีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดสมองตีบ คือ เนื้อสัตว์ ไขมัน แป้ง ขนม ของหวาน เหล้า ปุหรี่ ฯลฯ ดังนั้น การกินอาหารตามแนวเบญจธรรมชาติ ที่ปลอดจากเนื้อสัตว์ ไม่กินแป้งขัดขาว ไม่มีเครื่องดื่มรสหวาน หรือขนมหวาน ไม่กินอาหารมัน หรืออาหารทอด และหลีกเลี่ยงอาหารปนเปื้อนสารเคมี เมื่อนั้น เราจะไม่มีโอกาสเสี่ยงจากการเกิดโรคไขมันในเส้นเลือดสมองสูง จนเป็นโรคอัมพฤต อัมพาต หรืออาจถึงแก่ชีวิตแต่อย่างใดเลย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *