Skip to toolbar

วันที่ 24
การกิน:
ทำไมอาหารธรรมชาติปลอดเนื้อสัตว์จึงสามารถรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งให้หายจากการเป็นโรคได้?
โรคมะเร็งต่าง ๆ มีสาเหตุหลักมาจากสิ่งของที่เราเอาเข้าทางปาก ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งให้โทษ เช่น แอลกอฮอล์ หรือบุหรี่ โดยสิ่งของที่เราเอาเข้าทางปากนั้น เป็นแหล่งอาหารหรือปุ๋ยที่เอื้อต่อการให้กำเนิดเซลล์มะเร็ง ซึ่งประกอบด้วยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไขมัน และอาหารหวานคาวที่ผ่านการปรุงรส แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ที่ถูกเติมแต่งด้วย รส กลิ่น สี ด้วยสารปรุงแต่งที่มีสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของกรด
แต่เมื่อเราลดทอนหรือตัดสิ่งมีพิษต่าง ๆ เหล่านี้ลงหรือออกไป ก็จะเป็นการตัดต้นทางของอาหารแก่เซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์มะเร็งที่เจริญเติบโตฝ่อเหี่ยวและค่อย ๆ ตายอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุดนั่นเอง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *