Skip to toolbar

วันที่ 16
การกิน:
(เหตุผลสำคัญประการที่ 2 ว่า ทำไมอาหารธรรมชาติปลอดเนื้อสัตว์ หรือ เบญจธรรมชาติ จึงดีมีคุณค่าสำหรับมนุษย์เรา)
เหตุผลสำคัญประการที่ 2 คือ เพื่อสุขภาพจิตใจ
#1 จิตใจปลอดจากความทุกข์กาย
เมื่อเราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เราก็จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานทางกาย เราจะไร้ความทุกข์ความกังวลใจเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วย จิตใจของเราจึงไม่เกิดความเครียด ความร้อนรุ่มกลุ้มใจ ไม่มีความกระวนกระวายใจ หรือความสับสนใจ เราจึงมีสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากความทุกข์ทางกาย
#2 จิตใจมีความสุข
เมื่อเราไม่มีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ จิตใจของเราก็จะมีแต่ความสงบนิ่งสบาย จิตใจที่สงบนิ่งสบายนั้นจะก่อให้เราเกิดความสุข ดังนั้น การปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย จึงไม่เพียงแต่ทำให้เราไร้ทุกข์เท่านั้น แต่ยังทำให้เรามีความสุขอีกด้วย
#2 จิตใจรู้สึกเป็นอิสระ
หากเรามีอาการเจ็บป่วย เราก็ไม่อาจใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เราอาจถูกริดรอนจำกัดไม่ให้ทำในสิ่งที่เราต้องการ หรือจำกัดที่ที่เราอยากไป เพราะสิ่งที่เราทำอาจมีผลกระทบต่ออาการเจ็บป่วยของเราให้รุนแรงขึ้นได้ แต่หากเราไร้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ เราก็จะสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ตามปกติ ตามกำลัง ตามศักยภาพของเราจริง ๆ โดยที่ไม่ต้องกังวลกับอาการเจ็บป่วยนั้น ๆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *